TWCMS导航调用代码,二级导航代码

实现一级导航、二级导航显示,包括当前栏目名称样式显示

{block:navigate}
<ul class="nav navbar-nav">
	<li id="menu-item-2806"
		class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom {if:$wx_var['cid'] == -1} current-menu-item {/if} current_page_item menu-item-home menu-item-2806">
		<a href="//{$wx[webdomain]}"
		   aria-current="page">
			<i class="fa fa-home"
			   aria-hidden="true"></i> 首页
		</a>
	</li>
	{loop:$data $v}
	<li id="menu-item-401"
		class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-401 {if:isset($v[son])&&$v[son]} menu-item-has-children {else}{/if}{if:$wx_var['cid'] == $v['cid']} current-menu-item{/if} {if:$wx_var['topcid'] == $v['cid']} current-menu-item{/if}">
		<a href="{$v[url]}">{$v[name]}</a>
		{if:isset($v[son])&&$v[son]}
		<ul class="sub-menu">
			{loop:$v[son] $v2}
			<li id="menu-item-393"
				class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-393 {if:$wx_var['cid'] == $v2['cid']} current-menu-item{/if}">
				<a href="{$v2[url]}">{$v2[name]}</a>
			</li>
			{/loop}
		</ul>
		{else}{/if}
	</li>
	{/loop}
</ul>
{/block}

如果报错需要在index_control.class.php大概20行左右增加以下代码

$this->_var['cid'] = -1;	//修复首页导航报错

效果如下:

image.png

© 版权声明
THE END